Vytvořte fakturu

PPC TEAM plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název PPC TEAM plus
IČO 35700262
TIN 2020311260
DIČ SK2020311260
Datum vytvoření 07 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPC TEAM plus
Maróthyho 6
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 565 900 €
Zisk 54 239 €
Kapitál 6 395 077 €
Vlastní kapitál 896 984 €
Kontaktní informace
Email ppcteam@ppcteam.sk
Telefon(y) 0262247834, 0262317577, 0262319447, 0262413207, 0262413240, 0262414321, 0262414322, 0262521531, 0262
Fax(y) 0262247834
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,001,584
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,010,745
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,856
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,856
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,999,889
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,728,659
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,641,307
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 609,035
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 20,888
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,980,995
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,373,477
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 249,159
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,767
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,115,551
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 545,889
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 422,571
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 422,571
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,205
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 113,113
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 61,629
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,162
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,467
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,844
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 10
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,834
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,001,584
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 951,223
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 232,357
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 232,357
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 23,236
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,236
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 641,391
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 641,391
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 54,239
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,917,053
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,181,577
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,479
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,085,737
12. Odložený daňový závazek (481A) 81,361
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 210,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,164,410
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 237,580
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 237,580
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,961
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 36,754
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,542
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 406,815
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 229,758
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 37,555
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,555
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 140,767
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,182,744
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 133,308
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5,848
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 122,195
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,265
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,548,478
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,565,900
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 10,361,540
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,926,960
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -18,281
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 278,258
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,423
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,391,281
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 9,744,603
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,364,920
D. Služby (účtová skupina 51) 767,149
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 920,813
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 667,388
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 233,938
4. Sociální náklady (527, 528) 19,487
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,702
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 268,574
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 268,574
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 239,477
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,500
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,543
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 174,619
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,393,547
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 93,867
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 81,236
2. Ostatní náklady (562A) 81,236
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 551
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,080
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,855
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,764
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,525
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,930
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 10,595
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 54,239
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016