Vytvořte fakturu

KUK SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KUK SLOVAKIA
IČO 35700521
TIN 2020331797
DIČ SK2020331797
Datum vytvoření 10 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUK SLOVAKIA
Zvolenská 32
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 033 483 €
Zisk 207 365 €
Kapitál 2 040 571 €
Vlastní kapitál 1 252 230 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421258103400, +421253411482
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,957,079
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,431
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,431
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,431
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,902,235
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 584,976
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 584,976
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,082,628
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,054,186
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,054,186
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,442
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 234,631
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,487
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 232,144
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 33,413
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,533
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 30,880
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,957,079
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,259,593
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 19,916
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 28,813
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,813
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,003,499
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,003,499
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 207,365
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 677,355
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,362
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,657
12. Odložený daňový závazek (481A) 705
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 650,724
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 544,307
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 544,307
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,761
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,307
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 90,349
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,269
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 20,131
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 20,131
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,033,483
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 5,967,893
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 61,213
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,377
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,760,096
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,098,253
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,781
D. Služby (účtová skupina 51) 293,578
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 305,323
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 230,364
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 65,618
4. Sociální náklady (527, 528) 9,341
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 526
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,062
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,062
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,143
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,430
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 273,387
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 620,494
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,109
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,068
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,068
XII. Kurzové zisky (663) 28
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,422
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 162
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,260
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,687
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 275,074
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 67,709
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 68,023
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -314
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 207,365
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015