Vytvořte fakturu

SUNBIT COMPANY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SUNBIT COMPANY
IČO 35700611
TIN 2020324526
DIČ SK2020324526
Datum vytvoření 14 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SUNBIT COMPANY
Bajkalská 22
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 294 334 €
Zisk 23 251 €
Kapitál 140 496 €
Vlastní kapitál 82 342 €
Kontaktní informace
Email sunbit@sunbit.sk
webové stránky http://www.sunbit.sk
Telefon(y) +421253412798
Mobile(y) +421907715399
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 145,784
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,990
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,272
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 61,272
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,272
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 83,718
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,775
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 59,943
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 794
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 794
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 145,784
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,594
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 74,376
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 74,376
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,251
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,190
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,080
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,080
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,263
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 3,263
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,847
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,185
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,185
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,137
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,815
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,801
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 909
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 294,334
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 294,326
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 263,684
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,432
D. Služby (účtová skupina 51) 9,691
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 242,228
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 175,929
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 60,762
4. Sociální náklady (527, 528) 5,537
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 536
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,979
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,979
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 818
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,650
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 281,203
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 829
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 69
2. Ostatní náklady (562A) 69
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 760
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -823
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,827
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,576
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,576
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,251
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015