Vytvořte fakturu

TECHNOPOL SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.12.2016
Basic information
Obchodní název TECHNOPOL SERVIS
IČO 35700840
TIN 2020327474
DIČ SK2020327474
Datum vytvoření 16 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TECHNOPOL SERVIS
Hurbanovo námestie 7
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 484 102 €
Zisk -241 359 €
Kapitál 9 009 141 €
Vlastní kapitál 8 373 272 €
Kontaktní informace
Email liviano@technopol.sk
Telefon(y) 0268286688, 0268286111
Date of updating data: 15.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,948,520
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,190,756
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 31,115
2. Software (013) - /073, 091A/ 31,115
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 6,320,984
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,253,148
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,875,958
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 40,157
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 147,493
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,228
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 838,657
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 193,657
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 645,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,720,795
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 48,842
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,842
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 243,104
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,113
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 239,991
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 681,836
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 597,277
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,977
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 533,300
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 19,937
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,622
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 747,013
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 62,530
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 684,483
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 36,969
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,224
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 28,745
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,948,520
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,175,223
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,174,210
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,174,210
A.II. Emisní ážio (412) 5,635,989
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 266
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 154,312
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 154,312
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 10,489
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 10,489
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 441,316
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 441,316
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -241,359
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 522,920
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,333
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,849
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,484
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 279,465
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 167,427
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,722
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,705
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 37,222
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 22,261
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,371
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,184
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 126,853
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,659
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 97,194
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,269
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 101,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 250,377
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 14,404
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 235,973
Date of updating data: 15.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,081,565
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,484,102
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,081,565
V. Aktivace (účtová skupina 62) 18,015
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 236,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,522
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,489,792
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 801,109
D. Služby (účtová skupina 51) 1,179,082
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 794,113
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 582,247
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 189,641
4. Sociální náklady (527, 528) 22,225
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 64,094
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 246,041
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 340,568
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -94,527
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 225,259
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 23,071
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157,023
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,690
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,119,389
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,637
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,813
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,813
XII. Kurzové zisky (663) 3,824
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 174,944
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 51,529
2. Ostatní náklady (562A) 51,529
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 123,414
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -169,307
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -174,997
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 66,362
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,978
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 63,384
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -241,359
Date of updating data: 15.12.2016
Date of updating data: 15.12.2016