Vytvořte fakturu

Slovnaft Retail - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Obchodní název Slovnaft Retail
Stav Zničeno
IČO 35700912
TIN 2020311381
DIČ SK2020311381
Datum vytvoření 16 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovnaft Retail
Vlčie hrdlo 1
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 169 227 261 €
Zisk 1 276 126 €
Kapitál 45 506 757 €
Vlastní kapitál 25 017 547 €
Kontaktní informace
Email info@agip.sk
Telefon(y) 0434285932, 0434285935, 0434285936, 0434304992, 0434304993, 0250700411, 05020331150203311, 050250203
Fax(y) 0250700460
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,799,606
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,293,522
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 294,292
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 294,292
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,999,230
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,756,809
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,249,303
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,993,118
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,465,487
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,535,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,833
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,508,070
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,306,729
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 47,653
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,653
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,150
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,248,926
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,789,068
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,776,104
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,776,104
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,964
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,833,787
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,204
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,828,583
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 40,597
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,371
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 36,653
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,573
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,799,606
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,293,673
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 36,845,251
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 36,845,251
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,812,414
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 796,091
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 796,091
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -23,436,209
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,782,036
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,218,245
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,276,126
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,504,184
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 408,755
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,731
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,731
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 404,792
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,232
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 514,967
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 514,967
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,324,153
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,509,520
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,509,520
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 9,003,111
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 73,538
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 42,184
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 659,889
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,911
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 256,309
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 256,309
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,749
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,749
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 159,819,036
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 169,227,261
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 157,704,457
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,114,579
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,552
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,390,673
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 167,310,156
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 147,371,248
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 962,022
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 32,462
D. Služby (účtová skupina 51) 5,132,953
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,978,531
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,441,158
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 503,793
4. Sociální náklady (527, 528) 33,580
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 63,157
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,463,553
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,434,527
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 29,026
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 18,370
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,248
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,284,612
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,917,105
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,320,351
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,664
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,661
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,661
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 245,422
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 100,898
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 92,439
2. Ostatní náklady (562A) 8,459
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 106
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 144,418
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -242,758
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,674,347
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 398,221
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 111,194
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 287,027
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,276,126
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016
 • IČO :35700912 TIN: 2020311381 DIČ: SK2020311381
 • Sídlo: Slovnaft Retail, Vlčie hrdlo 1, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Říjen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   Slovnaft Retail, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 1 Bratislava 821 07
   17.10.2015Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 1 Bratislava 821 07
   05.08.2015Nové obchodné meno:
   Slovnaft Retail, s.r.o.
   16.10.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným