Vytvořte fakturu

Danubia Holding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název Danubia Holding
IČO 35701081
TIN 2020311392
DIČ SK2020311392
Datum vytvoření 21 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Danubia Holding
Nám. SNP 14
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 505 827 €
Zisk -685 087 €
Kapitál 15 869 009 €
Vlastní kapitál 9 031 196 €
Kontaktní informace
Email machacova@danubia.sk
Telefon(y) 0915570600
Mobile(y) 0915570600
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,959,966
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,790,372
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,631,618
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 5,631,618
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 525,411
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 522,272
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,139
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,633,343
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,203,343
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 430,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 949,508
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 928,259
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 175,730
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,598
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,132
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 704,478
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9,461
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,361
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,229
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,249
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,034
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,215
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 220,086
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 86
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 220,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,959,966
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,346,109
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,613,966
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,613,966
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 694,166
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 694,166
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 966,852
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 966,852
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,756,212
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,756,212
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -685,087
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,613,857
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,919
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,919
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,602,331
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 495,627
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 494,329
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,298
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,038,832
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,945,570
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,022
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,762
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,563
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,955
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,607
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,607
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 505,827
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,258
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 429,069
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 13,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,300,663
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 118,344
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,086
D. Služby (účtová skupina 51) 262,402
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 212,524
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 155,848
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,180
4. Sociální náklady (527, 528) 4,496
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,420
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 938,956
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 938,956
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,153
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -279,262
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,040
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -794,836
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,495
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 278,192
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 219,241
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 219,241
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 58,901
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 58,892
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 50
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 166,204
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 165,861
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 165,861
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 343
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 111,988
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -682,848
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,239
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -642
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -685,087
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015