Vytvořte fakturu

LUKA & BRAMER GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LUKA & BRAMER GROUP
IČO 35701137
TIN 2020906206
DIČ SK2020906206
Datum vytvoření 22 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo LUKA & BRAMER GROUP
Pribinova 25
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 286 426 €
Zisk 534 436 €
Kapitál 40 974 148 €
Vlastní kapitál 2 482 599 €
Kontaktní informace
Email lbg@lbg.sk
Telefon(y) 0220904555
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,104,989
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,815,945
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 124,103
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 124,103
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 9,691,842
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 9,412,905
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 251,320
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 17,597
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 10,020
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,211,253
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,207,091
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,392,753
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,392,753
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 27,705,456
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 42,542
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66,340
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,162
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,009
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 153
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 77,791
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 77,791
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,104,989
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,017,035
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,659,700
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,659,700
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 74,686
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 192,869
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 192,869
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 555,344
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,882,149
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,326,805
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 534,436
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,087,954
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 15,759,201
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 15,752,006
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,909
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,286
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,821,283
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 184,678
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,678
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 19,229,489
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,107
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 734
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,162
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,358,113
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,633
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,633
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 499,837
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 286,426
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 286,426
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 41,872
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 244,554
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 785,107
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 50,096
D. Služby (účtová skupina 51) 712,363
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,232
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,277
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,603
4. Sociální náklady (527, 528) 352
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 338
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,396
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,396
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,682
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -498,681
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -720,587
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,261,701
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,261,701
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,261,701
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76,427
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 26,061
2. Ostatní náklady (562A) 26,061
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44,345
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,021
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,185,274
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 686,593
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 152,157
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 152,157
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 534,436
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015