Vytvořte fakturu

EQUIS INVEST CONSULTING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EQUIS INVEST CONSULTING
IČO 35701285
TIN 2020340905
DIČ SK2020340905
Datum vytvoření 24 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EQUIS INVEST CONSULTING
Ulica 29.
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 443 518 €
Zisk 137 097 €
Kapitál 675 926 €
Vlastní kapitál -112 607 €
Kontaktní informace
Email equisinvest@equisinvest.sk
webové stránky http://equisinvest.sk
Telefon(y) +421252963015, +421252963016
Mobile(y) +421910830162
Fax(y) 0252963016
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,541,330
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,052,199
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,051,449
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 200,091
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 592,393
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 108,013
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 116
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 150,836
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 750
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 750
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 488,781
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,036
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,036
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 68,362
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 55,610
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,610
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 804
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,948
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 19,415
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 19,415
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 372,968
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 49,870
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 323,098
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 350
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 350
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,541,330
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,405
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 232,357
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 232,357
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,164
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 4,164
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 -85
2. Ostatní fondy (427, 42X) -85
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -349,128
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,381
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -363,509
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 137,097
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,282,662
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,892
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,892
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,280,770
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 146,218
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,218
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -305
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 209
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,492
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,448
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,113,708
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 234,263
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 234,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 408,119
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 443,518
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 408,118
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,400
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 296,017
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 28,195
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,983
D. Služby (účtová skupina 51) 81,409
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,527
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 35,791
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,678
4. Sociální náklady (527, 528) 2,058
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,392
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 95,494
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 95,494
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,544
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 473
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 147,501
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 272,531
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 34
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 34
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,435
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 196
2. Ostatní náklady (562A) 196
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,239
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 137,100
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 137,097
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015