Vytvořte fakturu

Capital Industrial - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název Capital Industrial
IČO 35701790
TIN 2021452642
DIČ SK2021452642
Datum vytvoření 30 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Capital Industrial
Dvořákovo nábrežie 8
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 492 175 €
Zisk -46 793 €
Kapitál 48 846 557 €
Vlastní kapitál 2 522 786 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232151264
Mobile(y) 0905631820
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,426,476
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,349,392
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,832
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 14,832
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 718,449
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 143,944
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 420,404
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 146,701
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,400
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,616,111
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,616,111
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,077,084
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 36,518
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,518
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,986,538
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,442,126
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,442,126
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,936
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,537,476
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 54,028
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 43,450
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,578
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,426,476
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,468,170
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,625,320
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,625,320
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -52,375
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -52,375
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,057,982
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,057,982
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,793
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,958,306
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 620
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 620
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 232,100
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,425,223
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 278,477
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,477
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,146,746
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,200
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,299,163
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,058,080
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,492,175
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 648,847
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,409,233
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,434,095
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,138,853
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,842
D. Služby (účtová skupina 51) 283,394
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,711
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,217
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,494
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,992
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 115,557
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 115,557
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,291,375
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,410,982
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 353,322
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 360,611
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,325,549
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 13,044,154
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 279,571
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 279,571
XII. Kurzové zisky (663) 1,824
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,721,985
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 12,386,514
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,316,110
2. Ostatní náklady (562A) 1,316,110
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11,742
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,619
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -396,436
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,114
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,679
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,679
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,793
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015