Vytvořte fakturu

Zberné suroviny - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Obchodní název Zberné suroviny
IČO 35701986
TIN 2020327463
DIČ SK2020327463
Datum vytvoření 31 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Zberné suroviny
Kragujevská 3
01001
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 8 081 899 €
Zisk -560 404 €
Kapitál 52 319 471 €
Vlastní kapitál 17 697 593 €
Kontaktní informace
Email zsza@zsza.sk
Telefon(y) 0415640508, 0415658211
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 29,132,157
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,956,195
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,361
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,361
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,954,834
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,053,981
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,588,652
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,310,388
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,813
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,159,422
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 957,438
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51,809
4. Zvířata (124) - /195/ 624
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 904,320
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 685
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,650
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,650
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,832,184
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,743,103
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,103
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,081
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 361,150
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,785
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 334,365
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,540
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,229
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 311
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,132,157
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,765,224
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,800,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,800,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,176,840
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 391,780
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 391,780
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,042,992
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,042,992
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -560,404
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,363,116
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 377,787
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,409
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 375,378
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 16,762
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 16,762
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,760,139
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,932,776
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 395,462
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,537,314
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,847,896
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 400,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 61,185
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 68,129
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 139,408
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,310,745
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,139,328
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,242
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,134,086
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 69,100
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,817
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,817
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,067,689
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,081,899
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,874,240
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 193,449
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -47
V. Aktivace (účtová skupina 62) -41,665
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 789,410
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 266,512
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,550,666
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,725,066
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 603,890
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -170,307
D. Služby (účtová skupina 51) 1,134,931
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,873,756
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,295,895
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 469,530
4. Sociální náklady (527, 528) 108,331
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 179,458
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 725,674
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,049,815
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -324,141
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 362,452
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -8,476
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,222
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -468,767
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,732,397
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,317
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20,312
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20,312
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110,271
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 98,868
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 47,252
2. Ostatní náklady (562A) 51,616
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,385
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -89,954
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -558,721
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,683
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,683
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -560,404
Date of updating data: 21.11.2016