Vytvořte fakturu

PRINTEC SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.01.2017
Basic information
Obchodní název PRINTEC SLOVAKIA
IČO 35702044
TIN 2020311524
DIČ SK2020311524
Datum vytvoření 31 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRINTEC SLOVAKIA
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 795 102 €
Zisk -252 270 €
Kapitál 8 767 758 €
Vlastní kapitál 2 599 078 €
Kontaktní informace
Email sales@printec.sk
webové stránky http://www.printec.sk;http://www.printecgroup.com
Telefon(y) +421257103300
Mobile(y) +421948603807, +421948558853, +421948577146, +421948716065, +421948996803, +421948997082, +421948542090, +421948908442, +421948571013
Fax(y) 0257103301
Date of updating data: 19.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,324,274
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,875,355
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 565
2. Software (013) - /073, 091A/ 565
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 383,395
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,024
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 344,619
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,752
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,491,395
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 3,491,395
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,348,428
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,088,199
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 162,796
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 925,403
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 248,066
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 22,935
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,935
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 225,131
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,809,040
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,879,134
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,529
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,823,605
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 744,813
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 183,665
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,428
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 203,123
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,631
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 192,492
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 100,491
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 100,491
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,324,274
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,988,892
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 104,296
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 104,296
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -1,832
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -1,832
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,138,698
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,138,698
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -252,270
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,011,638
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 734
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 734
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,500,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,001,170
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,822,816
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 339,280
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,483,536
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 72,080
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 44,031
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,393
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 2,349
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,501
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 184,374
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,062
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 127,312
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,325,360
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 323,744
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 142,610
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 181,134
Date of updating data: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,498,756
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,795,102
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,244,079
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,254,677
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 295,929
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,118,286
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,661,435
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 290,764
D. Služby (účtová skupina 51) 15,701,420
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,497,679
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,096,424
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 366,420
4. Sociální náklady (527, 528) 34,835
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,815
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 96,135
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 96,135
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 742,759
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126,279
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -323,184
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,845,137
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 228,033
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 144,819
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 144,813
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 82,516
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 698
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201,333
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 69,330
2. Ostatní náklady (562A) 69,330
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 94,701
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 19,964
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,338
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,700
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -296,484
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -44,214
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -47,096
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -252,270
Date of updating data: 19.01.2017
Date of updating data: 19.01.2017