Vytvořte fakturu

Veolia Energia Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Obchodní název Veolia Energia Slovensko
IČO 35702257
TIN 2020341092
DIČ SK7020000097
Datum vytvoření 06 Listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Veolia Energia Slovensko
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 53 244 781 €
Zisk -13 505 111 €
Kapitál 106 037 414 €
Vlastní kapitál 14 674 922 €
Kontaktní informace
Email info@veoliaenergia.sk
webové stránky http://www.veoliaenergia.sk
Telefon(y) +421268207233
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 80,330,347
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 48,154,508
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 153,710
2. Software (013) - /073, 091A/ 136,535
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 17,175
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,970,047
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,713
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 299,781
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 205,733
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,839,725
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 613,095
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 31,030,751
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,165,394
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 15,865,357
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,065,389
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,077
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,077
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,437,780
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,005,556
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,250
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,796,306
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 27,332,960
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,086,559
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,705
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 616,532
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,033
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 610,499
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 110,450
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 28
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 102,532
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 7,890
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,330,347
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,622,631
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,058,023
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,058,023
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 443,403
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 443,403
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 26,203
2. Ostatní fondy (427, 42X) 26,203
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,100,113
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,823,650
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,723,537
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,505,111
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,707,716
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 54,576,833
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 53,565,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,265
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,003,568
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 107,826
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 107,826
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,999,144
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,121,252
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,444,938
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,676,314
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 11,038,905
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 247,456
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 184,131
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 68,681
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 338,719
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,023,913
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 159,135
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 864,778
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 48,002,027
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 53,244,781
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 38,034,823
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,967,204
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 224,876
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,017,878
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,346,551
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,293,274
D. Služby (účtová skupina 51) 12,661,305
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,046,676
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,195,369
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,411,481
4. Sociální náklady (527, 528) 439,826
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 71,895
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,030,222
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,030,222
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 136,892
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 31,619
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,668
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,898,230
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,047,448
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,328,598
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 172,994
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 5,074,459
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 5,074,459
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 81,140
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 80,797
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 343
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,064,797
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 130,964
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 18,527,438
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,158,248
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,158,173
2. Ostatní náklady (562A) 75
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248,006
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,736,199
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,837,969
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 667,142
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 857,055
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -189,913
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,505,111
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016