Vytvořte fakturu

M a H Nitra - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.12.2016
Basic information
Obchodní název M a H Nitra
IČO 35702451
TIN 2020341026
DIČ SK2020341026
Datum vytvoření 08 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M a H Nitra
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 693 924 €
Zisk 20 931 €
Kapitál 1 373 088 €
Vlastní kapitál 563 628 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0376516412, 0376516413, 0376516414, 0376516415
Date of updating data: 12.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,609,743
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 906,640
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 756,640
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 534,576
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 222,064
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 150,000
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 150,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 703,103
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 502,694
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 146,230
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,068
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 352,396
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 185,383
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 135,161
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,831
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,330
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,579
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,643
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,026
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,486
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,540
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,609,743
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 603,624
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 575,389
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 575,389
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,931
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 985,315
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 94,076
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 316
12. Odložený daňový závazek (481A) 93,760
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 484,669
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 406,590
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,661
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 392,929
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,183
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,615
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,860
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,421
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,887
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,887
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 402,683
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 20,804
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 15,609
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 5,195
Date of updating data: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,655,664
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,693,924
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,859,007
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 151,867
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,460
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 644,790
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,720
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,649,867
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,710,904
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 79,406
D. Služby (účtová skupina 51) 116,365
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 195,445
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 140,315
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,317
4. Sociální náklady (527, 528) 5,813
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 14,948
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 76,791
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 76,791
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 451,138
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,870
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,057
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 101,739
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,019
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,537
2. Ostatní náklady (562A) 12,537
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 41
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,441
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,018
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,039
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,108
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,228
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,931
Date of updating data: 12.12.2016
Date of updating data: 12.12.2016