Vytvořte fakturu

FINBUILD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINBUILD
IČO 35702516
TIN 2020249319
DIČ SK2020249319
Datum vytvoření 11 Listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo FINBUILD
Astrová 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 210 931 €
Zisk 146 554 €
Kapitál 1 513 139 €
Vlastní kapitál 944 976 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243428909, +421254435741
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,558,046
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 753,471
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 609,191
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 533,937
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,805
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,449
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 144,280
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 144,280
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 796,236
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,979
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,979
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 638,553
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 638,553
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,904
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,165
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,165
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,739
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 108,800
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 84,909
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,891
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,339
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,339
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,558,046
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,094,719
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 93,801
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 93,801
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 821,164
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 840,927
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,763
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,554
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,327
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 351,919
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 655
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 318,557
12. Odložený daňový závazek (481A) 32,707
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 95,779
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75,895
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,895
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,563
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,338
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,569
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,414
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,451
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,451
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,178
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,201,095
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,210,931
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,062,359
V. Aktivace (účtová skupina 62) 9,838
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 136,738
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,996
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,061,758
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 496,514
D. Služby (účtová skupina 51) 276,173
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 214,794
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 150,888
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,918
4. Sociální náklady (527, 528) 10,988
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,036
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,056
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,056
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31,381
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,804
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 149,173
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,510
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,699
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 354
2. Ostatní náklady (562A) 354
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,345
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,697
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 147,476
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 922
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,958
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 146,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015