Vytvořte fakturu

FINBUILD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Obchodní název FINBUILD
IČO 35702516
TIN 2020249319
DIČ SK2020249319
Datum vytvoření 11 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINBUILD
Astrová 3
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 969 838 €
Zisk 11 062 €
Kapitál 1 513 139 €
Vlastní kapitál 944 976 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243428909, +421254435741
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,468,908
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 756,589
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 612,309
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 553,604
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 53,954
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,751
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 144,280
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 144,280
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 709,059
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 19,300
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,300
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 638,543
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 638,543
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,591
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,591
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,591
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,625
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45,471
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,154
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,260
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,260
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,468,908
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,105,782
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 93,802
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 93,802
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 967,718
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 987,481
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,763
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,062
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 363,126
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 226,152
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 864
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 195,851
12. Odložený daňový závazek (481A) 29,437
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 131,526
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 102,793
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,793
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,582
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,134
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,615
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,402
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,864
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,864
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,584
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 954,517
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 969,838
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 895,451
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 59,066
V. Aktivace (účtová skupina 62) 9,441
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,880
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 955,742
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 371,325
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 92,695
D. Služby (účtová skupina 51) 219,094
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 226,001
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 162,531
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 52,857
4. Sociální náklady (527, 528) 10,613
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,631
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,687
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,687
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,309
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,096
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 280,844
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 134
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,556
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,810
2. Ostatní náklady (562A) 1,810
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,746
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,421
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,675
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -387
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,267
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,062
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016