Vytvořte fakturu

TREND Holding - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.09.2015
Basic information
Obchodní název TREND Holding
Stav Zničeno
IČO 35702567
TIN 2020249352
DIČ SK2020249352
Datum vytvoření 11 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREND Holding
Tomášikova 23
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 235 680 €
Zisk 20 585 €
Kapitál 629 987 €
Vlastní kapitál 99 833 €
Kontaktní informace
Email macesic@trend.sk
Telefon(y) 0220822222
Fax(y) 0220822223
Date of updating data: 03.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,762,582
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,263,419
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 243,970
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,970
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 242,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 76,450
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 76,289
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 161
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,942,999
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,942,999
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 490,414
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 410,695
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 392,074
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 392,074
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,221
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 79,719
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,134
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 76,585
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,749
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,664
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,085
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,762,582
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,454,662
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,774
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,774
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,696
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,696
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2,166,244
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,882,771
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 283,473
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 252,363
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 252,363
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,585
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 292,886
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 51,951
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 37,550
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,401
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 227,026
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 146,705
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,705
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,286
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,049
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,941
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,045
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,909
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,909
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 15,034
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 14,489
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 545
Date of updating data: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,235,697
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,235,680
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,234,268
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -7
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,019
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,204,240
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,869
D. Služby (účtová skupina 51) 1,740,090
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 391,594
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 284,025
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 99,772
4. Sociální náklady (527, 528) 7,797
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,071
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,102
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,102
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,514
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,440
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 464,302
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,855
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,203
2. Ostatní náklady (562A) 2,203
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 47
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 605
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,845
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,010
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,593
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,417
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,585
Date of updating data: 03.09.2015
Date of updating data: 03.09.2015
 • IČO :35702567 TIN: 2020249352 DIČ: SK2020249352
 • Sídlo: TREND Holding, Tomášikova 23, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.08.2015Zrušené obchodné meno:
   TREND Holding, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 23 Bratislava 821 01
   04.03.2008Nové sidlo:
   Tomášikova 23 Bratislava 821 01
   11.11.1996Nové obchodné meno:
   TREND Holding, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným