Vytvořte fakturu

SAKU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SAKU
IČO 35702591
TIN 2020324691
DIČ SK2020324691
Datum vytvoření 11 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAKU
Smolnická 6
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 132 045 €
Zisk 17 143 €
Kapitál 100 825 €
Vlastní kapitál 70 528 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264781149
Mobile(y) 0905380220, 0905694053
Fax(y) 0264781149
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 92,702
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 463
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 463
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 463
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,239
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 88,603
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,976
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,976
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 73,900
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 727
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,636
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,107
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,529
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,702
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 87,671
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,718
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 9,718
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,328
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 52,842
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,842
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,143
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,031
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 376
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 376
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,655
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,710
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,710
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 328
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -217
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 185
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,649
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 129,406
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 132,045
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 129,405
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,640
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,934
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,459
D. Služby (účtová skupina 51) 73,919
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,172
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,593
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,557
4. Sociální náklady (527, 528) 22
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 880
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 279
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 279
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,225
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,111
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,027
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,677
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,677
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,677
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,434
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,291
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,291
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015