Vytvořte fakturu

M a H Trenčín - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Obchodní název M a H Trenčín
IČO 35702656
TIN 2020906327
DIČ SK2020906327
Datum vytvoření 12 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M a H Trenčín
Panónska cesta 43
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 675 602 €
Zisk 35 831 €
Kapitál 1 349 982 €
Vlastní kapitál 71 371 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0326400612, 0326400614, 0326524820, 0326582237, 0326582735, 0326583832, 0326587761, 0268208427, 0268
Fax(y) 0268208450
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,406,164
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 851,623
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 516
2. Software (013) - /073, 091A/ 516
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 851,107
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 171,596
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 521,297
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 158,214
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 554,492
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 434,436
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 118,799
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,128
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 314,509
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71,728
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 55,732
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,732
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,413
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,583
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,328
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,830
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 45,498
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 49
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 49
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,406,164
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 235,677
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 170,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 22,542
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,542
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,831
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,143,094
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,160
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,712
12. Odložený daňový závazek (481A) 10,448
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 470,137
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 391,489
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,974
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 381,515
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,241
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,973
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 59,357
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,435
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,775
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,660
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 546,362
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 27,393
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 27,393
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,627,354
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,675,602
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,751,041
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 175,605
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,452
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 700,707
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,701
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,599,245
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,585,736
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,010
D. Služby (účtová skupina 51) 108,992
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 229,207
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 164,943
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 57,517
4. Sociální náklady (527, 528) 6,747
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,262
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 75,962
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 75,962
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 491,052
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,232
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,792
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,357
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 158,456
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 31,640
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 22,901
2. Ostatní náklady (562A) 22,901
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,728
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,640
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 44,717
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,886
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,242
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,644
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,831
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017