Vytvořte fakturu

APROXIMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název APROXIMA
IČO 35702800
TIN 2020356547
DIČ SK2020356547
Datum vytvoření 12 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APROXIMA
Zápotočná 5
90901
Skalica
Financial information
Prodej a příjem 5 035 385 €
Zisk -33 038 €
Kapitál 1 934 425 €
Vlastní kapitál 868 511 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0346644053, 0905390324
Mobile(y) +421905390324, 0905712342, 0907504507, 0917645021
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,777,966
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,407,091
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,199
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,199
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 541,782
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 205,931
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 335,851
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 855,110
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 855,110
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 367,541
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 235,968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 28,426
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 207,542
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 378,535
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 365,202
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,202
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,173
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,160
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -246,962
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) -246,962
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,334
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,334
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,777,966
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 792,182
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 670,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 670,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 155,220
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 407,960
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -252,740
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,038
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 985,784
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 42,831
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 16,668
12. Odložený daňový závazek (481A) 26,163
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 14,729
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 656,917
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 429,573
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 429,573
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 126,035
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 44,936
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 28,967
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,166
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,240
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,385
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 246,922
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,029,785
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,035,385
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 208,686
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 4,663,166
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 157,933
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,183
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,002,463
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 160,177
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,502,554
D. Služby (účtová skupina 51) 236,279
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 959,375
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 697,990
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 241,361
4. Sociální náklady (527, 528) 20,024
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,464
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 118,924
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 118,924
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 49
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,641
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,922
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,130,775
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,667
XII. Kurzové zisky (663) 53
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 19,614
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,875
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,346
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 8,346
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 566
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,963
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,208
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,714
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 61,752
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 35,589
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 26,163
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,038
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35702800 TIN: 2020356547 DIČ: SK2020356547
 • Sídlo: APROXIMA, Zápotočná 5, 90901, Skalica
 • Datum vytvoření: 12 Listopad 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.12.2001Nové sidlo:
   Zápotočná 5 Skalica 909 01
   Noví spoločníci:
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica
   04.12.2001Zrušené sidlo:
   Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   14.09.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jozef Šátek Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Lubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   15.07.1997Nové obchodné meno:
   APROXIMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šintavská 6 Bratislava 851 05
   14.07.1997Zrušené obchodné meno:
   FINEKO Consulting s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   12.11.1996Nové obchodné meno:
   FINEKO Consulting s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   leasing
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej činnosti
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica