Vytvořte fakturu

ensentia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.08.2016
Basic information
Obchodní název ensentia
IČO 35702877
Datum vytvoření 12 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ensentia
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 21 649 295 €
Zisk 547 273 €
Kapitál 3 260 690 €
Vlastní kapitál 586 690 €
Kontaktní informace
Email bitstudio@bitstudio.sk
Telefon(y) 0249202041, 0232340271, 0258246711
Fax(y) 0258246148
Date of updating data: 12.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,655,866
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 878,323
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 21,716
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,196
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 17,520
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 856,607
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 535,994
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 247,206
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 37,407
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,750,800
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 388,841
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,107
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 387,734
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 193,680
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 160,380
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 160,380
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 33,300
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,356,388
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,131,398
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,131,398
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 3,703
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221,287
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 811,891
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,711
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 808,180
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26,743
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,247
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,887
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,609
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,655,866
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,102,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 504,548
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 504,548
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 50,455
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 50,455
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 547,273
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,528,464
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 280,663
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 130,109
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 130,109
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 69,636
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,448
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 79,470
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,531
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,531
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,945,205
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,454,455
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,454,455
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,151
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 68,718
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 43,871
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 200,568
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56,442
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 221,065
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 52,028
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 169,037
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 80,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 25,126
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 15,386
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 9,740
Date of updating data: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 21,647,278
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 21,649,295
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,589,903
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,054,130
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,245
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,017
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,902,089
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,925,305
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 113,105
D. Služby (účtová skupina 51) 3,184,611
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,476,382
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,103,295
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 349,042
4. Sociální náklady (527, 528) 24,045
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,034
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 75,257
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 75,257
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 103,047
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,348
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 747,206
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,421,012
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,628
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,466
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,466
XII. Kurzové zisky (663) 1,162
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,803
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,510
2. Ostatní náklady (562A) 14,510
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,402
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,891
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,175
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 730,031
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 182,758
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 209,520
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -26,762
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 547,273
Date of updating data: 12.08.2016
Date of updating data: 12.08.2016