Vytvořte fakturu

Seesame - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Obchodní název Seesame
IČO 35702931
TIN 2020311678
DIČ SK2020311678
Datum vytvoření 14 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Seesame
Mlynské nivy 48
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 276 339 €
Zisk 165 676 €
Kapitál 1 009 575 €
Vlastní kapitál 291 372 €
Kontaktní informace
Email seesame@seesame.com
Telefon(y) 0243422978, 0243422979, 0243422981, 0243423150
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 905,484
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,000
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,560
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,560
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,440
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 10,440
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 855,962
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 243
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 243
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 720,645
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 707,920
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 707,920
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,659
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 135,074
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,731
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 129,343
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 25,522
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,971
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,548
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 905,484
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,048
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,032
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,032
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 111,037
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 111,037
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 165,676
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 548,436
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,716
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,716
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 495,908
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 138,661
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,661
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 218,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 66,069
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 36,089
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,112
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 977
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 43,812
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 43,812
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,276,339
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,276,339
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,276,339
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,062,520
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,747
D. Služby (účtová skupina 51) 1,288,047
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 704,661
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 514,945
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 172,863
4. Sociální náklady (527, 528) 16,853
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,420
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,437
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,437
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,121
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,087
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 213,819
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 940,545
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,813
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 622
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 622
XII. Kurzové zisky (663) 1,191
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,310
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8
2. Ostatní náklady (562A) 8
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 482
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 820
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 214,322
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 48,646
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 50,113
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,467
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 165,676
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016