Vytvořte fakturu

Abbott Laboratories Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název Abbott Laboratories Slovakia
IČO 35702958
TIN 2020311700
DIČ SK2020311700
Datum vytvoření 14 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Abbott Laboratories Slovakia
Karadžičova 8
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 137 417 €
Zisk 1 495 842 €
Kapitál 21 800 743 €
Vlastní kapitál 16 253 198 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244454176, 0244454188, 0800140151
Mobile(y) 0917227267
Fax(y) 0244454420
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,883,326
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 47,536
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 47,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 19,492
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,044
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,658,017
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 28,255
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 28,255
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,450,277
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 458,708
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 184,455
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 274,253
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 17,958,702
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,405
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,462
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 179,485
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,085
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 178,400
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 177,773
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 133,018
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 44,755
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,883,326
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,177,810
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,642,999
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 34,057
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,057
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,805,748
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,232,191
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -426,443
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,495,842
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 705,516
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,295
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,295
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 5,565
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 5,565
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 537,307
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 354,403
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,768
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,635
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 50,170
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27,041
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 105,208
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 485
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 159,349
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 51,175
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 108,174
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,100,036
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,137,417
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,648,294
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,451,742
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,381
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,008,519
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,725,815
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 130,471
D. Služby (účtová skupina 51) 1,250,666
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 844,792
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 612,979
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 220,839
4. Sociální náklady (527, 528) 10,974
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,551
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,773
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,773
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,522
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,929
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 128,898
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 993,084
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,034,340
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 8,414,560
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 152
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 152
XII. Kurzové zisky (663) 33
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,619,595
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,424,867
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 8,414,560
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,268
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,039
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,609,473
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,738,371
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 242,529
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 250,701
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -8,172
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,495,842
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017