Vytvořte fakturu

Poľnoservis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2015
Basic information
Obchodní název Poľnoservis
IČO 35703156
TIN 2020249935
DIČ SK2020249935
Datum vytvoření 18 Listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Poľnoservis
92041
Trnavská cesta Leopoldov
Financial information
Prodej a příjem 84 845 310 €
Zisk 1 876 447 €
Kapitál 26 903 433 €
Vlastní kapitál 8 892 225 €
Kontaktní informace
Email polnoservis@polnoservis.sk
Telefon(y) 0337352412, 0337352487
Date of updating data: 29.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,513,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,666,977
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,723
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,723
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,660,254
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 313,759
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,749,677
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,596,818
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,845,175
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,233,924
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,233,871
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 53
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,609,752
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,568,026
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,563,755
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,271
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,869
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,857
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,499
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,454
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 45
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 952
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 952
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,513,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,611,010
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,356,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,356,000
A.II. Emisní ážio (412) 11,856
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 564,512
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 564,512
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -4,916
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -4,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 807,111
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 807,111
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,876,447
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,836,470
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 417,381
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 40,210
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 509
12. Odložený daňový závazek (481A) 376,662
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,226,326
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,868,892
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,429,936
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 438,956
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,707,602
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 29,155
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,870
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,574,587
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 6,050
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,170
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 48,241
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 48,241
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,144,522
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,065,624
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 977
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,580,014
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 484,633
Date of updating data: 29.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 84,845,313
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 84,845,310
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 84,047,084
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 15,428
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,452
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 758,346
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,158,136
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,429,022
D. Služby (účtová skupina 51) 1,229,994
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 581,871
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 421,058
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 141,354
4. Sociální náklady (527, 528) 19,459
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,681
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,840,662
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,840,662
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,906
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,687,174
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,403,496
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 246,223
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 227,655
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 41,220
2. Ostatní náklady (562A) 186,435
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 373
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 5,852
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,343
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -246,220
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,440,954
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 564,507
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 482,415
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 82,092
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,876,447
Date of updating data: 29.12.2015
Date of updating data: 29.12.2015