Vytvořte fakturu

HYCOPROJEKT, akciová - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HYCOPROJEKT, akciová
IČO 35703377
TIN 2020311722
DIČ SK2020311722
Datum vytvoření 20 Listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HYCOPROJEKT, akciová
Prešovská 55
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 537 252 €
Zisk 160 €
Vlastní kapitál 614 847 €
Kontaktní informace
Email krcmarik@hycoprojekt.sk
Telefon(y) 0243425900
Fax(y) 0243422556
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 726,629
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 490,598
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 490,598
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 466,645
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,953
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 234,861
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,000
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 142,050
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 142,050
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,050
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 89,811
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,313
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 86,498
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,170
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,170
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 726,629
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 620,997
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,356
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,356
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,298
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,298
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,334
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,334
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 573,849
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 573,849
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 105,632
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,284
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,227
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,057
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 76,539
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,984
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,984
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 965
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,840
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,780
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,970
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,809
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,809
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 533,052
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 537,252
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 533,052
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,000
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 529,420
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,840
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 193,499
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 299,723
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 230,576
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,634
4. Sociální náklady (527, 528) 4,513
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,391
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,163
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,163
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 460
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,344
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,832
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,713
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 73
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 73
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,636
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 10
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,626
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,563
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,269
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,109
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,894
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,215
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703377 TIN: 2020311722 DIČ: SK2020311722
 • Sídlo: HYCOPROJEKT, akciová, Prešovská 55, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Krčmárik predseda Imelová 6 Bratislava 821 07 01.09.2006
  Ing. Ernest Sirota podpredseda Anenská 4 Bratislava 811 07 01.01.2011
  Ing. Rastislav Krčmárik podpredseda Imelová 6 Bratislava 821 07 01.01.2011
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.10.2012Nové sidlo:
   Prešovská 55 Bratislava 821 02
   12.10.2012Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   01.05.2012Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   05.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ernest Sirota - podpredseda predstavenstva Anenská 4 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 01.01.2011
   Ing. Rastislav Krčmárik - podpredseda predstavenstva Imelová 6 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.01.2011
   04.01.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mikloš - podpredseda predstavenstva Narcisova 20 Bratislava
   Ing. Jozef Vorlíček - podpredseda predstavenstva Tajovského 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.2004
   01.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krčmárik - predseda predstavenstva Imelová 6 Bratislava 821 07
   31.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krčmárik - predseda predstavenstva Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   14.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vorlíček - podpredseda predstavenstva Tajovského 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.2004
   13.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Vorlíček - podpredseda predstavenstva Tajovského 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.2004
   23.04.2005Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Josef Vorlíček - podpredseda predstavenstva Tajovského 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 23.06.2004
   22.04.2005Zrušené sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 815 43
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Breznický - podpredseda predstavenstva Chocholná - Velčice Trenčín 913 04 Vznik funkcie: 18.03.2002
   22.11.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu vrtné práce
   prípravné práce pre stavbu
   sprostredkovateská činnosť, obstarávateľská, a dodávateľské činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájom nehnuteľností
   poskytovanie informácií v oblasti reprografie, výpočtovej techniky a programovania
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru
   geodetické a kartografické práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Breznický - podpredseda predstavenstva Chocholná - Velčice Trenčín 913 04 Vznik funkcie: 18.03.2002
   Ing. Jozef Krčmárik - predseda predstavenstva Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   Ing. Marián Mikloš - podpredseda predstavenstva Narcisova 20 Bratislava
   21.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kelečenyi - predseda predstavenstva Švantnerová 13 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 18.03.2002
   Ing. Jozef Krčmárik - podpredseda predstavenstva Bieloruská 54 Bratislava 821 06
   Ing. Marián Mikloš Narcisova 20 Bratislava
   15.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mikloš Narcisova 20 Bratislava
   14.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Križanský - podpredseda predstavenstva Žitavská 14 Bratislava 821 07
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kelečenyi - predseda predstavenstva Švantnerová 13 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 18.03.2002
   Ing. Jozef Križanský - podpredseda predstavenstva Žitavská 14 Bratislava 821 07
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kelecsényi - podpredseda predstavenstva Švantnerova 13 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Králik - predseda predstavenstva Vyšehradská 1 Bratislava 851 06
   20.11.1996Nové obchodné meno:
   HYCOPROJEKT, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Radlinského 37 Bratislava 815 43
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   poradenská a konzultačná činnosť v odbore vodohospodárskych, hydrotechnických, hydroenergetických, ekologických, dopravných, pozemných a priemyselných stavieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Július Kelecsényi - podpredseda predstavenstva Švantnerova 13 Bratislava 841 01
   Ing. Juraj Králik - predseda predstavenstva Vyšehradská 1 Bratislava 851 06
   Ing. Jozef Krčmárik - podpredseda predstavenstva Bieloruská 54 Bratislava 821 06