Vytvořte fakturu

ALEF Distribution SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.07.2016
Basic information
Obchodní název ALEF Distribution SK
IČO 35703466
TIN 2020341158
DIČ SK2020341158
Datum vytvoření 21 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEF Distribution SK
Galvaniho 17/C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 437 762 €
Zisk 918 724 €
Kapitál 9 665 169 €
Vlastní kapitál 968 652 €
Kontaktní informace
Email sk-sales@alefnula.com
webové stránky http://www.alefnula.sk
Telefon(y) +421249203888, +421244456349
Mobile(y) +421903451210
Fax(y) 0249203899
Date of updating data: 21.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,376,891
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 87,567
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 87,567
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 49,410
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 38,157
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,114,508
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,120,021
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,283
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,114,738
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 175,321
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 175,321
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,428,806
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,933,530
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,721,978
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,211,552
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 72,763
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 422,513
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,390,360
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,362
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,375,998
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 174,816
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,956
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 171,860
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,376,891
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,978,488
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,818
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,818
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 79,646
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 79,646
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 969,300
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 969,300
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 918,724
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,271,965
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,229
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,229
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,812,936
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,035,942
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,599,295
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,436,647
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 65,561
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 44,315
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 523,106
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 2,980
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 141,032
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 903,027
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 903,027
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 535,773
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 126,438
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 16,835
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 109,603
Date of updating data: 21.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 41,432,741
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 41,437,762
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 35,089,458
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,343,283
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,728
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 293
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,192,987
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 30,722,058
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 97,439
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 2,478
D. Služby (účtová skupina 51) 7,002,380
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,280,978
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,811,504
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 437,381
4. Sociální náklady (527, 528) 32,093
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 406
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,945
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,945
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,575
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 9,881
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,847
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,244,775
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,608,386
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,592,422
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 370
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 205
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 205
XII. Kurzové zisky (663) 1,861,163
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 730,684
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,629,078
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 13,783
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 36,403
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 36,403
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,557,078
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 15,968
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,846
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,656
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,208,119
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 289,395
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 322,456
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -33,061
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 918,724
Date of updating data: 21.07.2016