Vytvořte fakturu

AGRIPENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.03.2016
Basic information
Obchodní název AGRIPENT
IČO 35703512
TIN 2020250496
DIČ SK2020250496
Datum vytvoření 21 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGRIPENT
Líščie nivy 12
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 709 398 €
Zisk 87 313 €
Kapitál 4 578 526 €
Vlastní kapitál 1 139 977 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905880706, 0315902821
Fax(y) 0315902822
Date of updating data: 11.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,087,512
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,643,048
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,504,639
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 730,829
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,255,745
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 229,292
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 280,128
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 8,645
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 138,409
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 136,095
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,314
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,431,713
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 535,642
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 127,945
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 185,858
3. Výrobky (123) - /194/ 201,405
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,434
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 819,797
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 230,474
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,474
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 203
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 567,244
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,876
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,274
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 50,699
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,575
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,751
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,397
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,354
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,087,512
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,648,164
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 101,739
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,451,808
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,451,808
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,313
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,349,325
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 65,039
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,397
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 61,642
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 973,514
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 543,336
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 543,336
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 151,382
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,400
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,952
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,012
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 239,432
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 23,494
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,494
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 426,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 861,278
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,090,023
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,000,351
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 89,672
Date of updating data: 11.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,087,583
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,709,398
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 137,501
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,702,899
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 247,183
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 101,619
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 877,241
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 642,955
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,576,584
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 137,191
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,111,107
D. Služby (účtová skupina 51) 538,930
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 484,912
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 351,544
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 119,853
4. Sociální náklady (527, 528) 13,515
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 89,706
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 334,100
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 334,100
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 834,414
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,224
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 132,814
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 401,974
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,202
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 14,217
2. Ostatní náklady (562A) 14,217
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,985
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,189
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 113,625
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 26,312
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 26,312
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,313
Date of updating data: 11.03.2016
Date of updating data: 11.03.2016