Vytvořte fakturu

FINASIST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.09.2015
Basic information
Obchodní název FINASIST
IČO 35703661
TIN 2020882996
DIČ SK2020882996
Datum vytvoření 26 Listopad 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo FINASIST
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 164 221 €
Zisk -903 041 €
Kapitál 41 186 747 €
Vlastní kapitál 10 817 304 €
Date of updating data: 04.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 24,515,761
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,821,932
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,821,932
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,764,647
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 57,285
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,693,396
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,750,929
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,664,870
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 86,059
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,847,841
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 48,998
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,998
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 64,342
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,734,501
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 94,626
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 241
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 94,385
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 433
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 302
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,515,761
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,889,461
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,937,368
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,388
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -29,127,848
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -29,127,848
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,805,733
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,766,652
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -960,919
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -903,041
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,405,222
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,929,881
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,929,881
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,271,451
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,128
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 26,193,180
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,042,263
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,890
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,890
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,000
Date of updating data: 04.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,177,793
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,164,221
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,164,221
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,735,074
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 75
D. Služby (účtová skupina 51) 21,246
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 66
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 166
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 166
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 389,718
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,323,803
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -570,853
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -21,321
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,013,573
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 50,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 963,573
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 963,573
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,428,974
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 36,093
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,384,841
2. Ostatní náklady (562A) 1,384,841
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,040
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -415,401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -986,254
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -83,213
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -86,096
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -903,041
Date of updating data: 04.09.2015
Date of updating data: 04.09.2015