Vytvořte fakturu

ČERVA Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ČERVA Slovensko
IČO 35703741
TIN 2020341147
DIČ SK2020341147
Datum vytvoření 27 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČERVA Slovensko
Rybničná 40/a
83107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 026 971 €
Zisk 216 566 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.cerva.com/
Mobile(y) +421911179055
Fax(y) 0220674751, 0556853501
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,943,450
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 38,543
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 38,543
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,543
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,896,008
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,810,771
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 446
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,810,325
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,305,090
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,290,024
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,290,024
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,066
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 780,147
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41,858
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 738,289
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,899
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,122
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 777
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,943,450
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,471,360
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 27,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 27,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,745
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,745
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,221,049
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,221,049
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 216,566
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,411,228
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,197
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,197
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 20,093
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 20,093
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 568,118
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,911
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,911
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 53,151
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 33,898
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 391,676
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 482
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 320,820
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,647
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 280,173
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,500,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 60,862
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 60,862
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,830,944
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,026,971
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,830,944
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 172,736
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,458
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,573,935
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,921,774
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 309,918
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 147,378
D. Služby (účtová skupina 51) 948,524
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,149,673
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 808,269
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 268,943
4. Sociální náklady (527, 528) 72,461
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,064
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,260
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,260
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -16,763
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 78,107
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 453,036
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,676,086
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,537
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 550
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 550
XII. Kurzové zisky (663) 987
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,030
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 31,467
2. Ostatní náklady (562A) 31,467
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17,856
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,707
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54,493
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 398,543
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 181,977
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 181,977
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 216,566
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015