Vytvořte fakturu

PROTETIKA TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Obchodní název PROTETIKA TRADE
IČO 35703768
TIN 2020341202
DIČ SK2020341202
Datum vytvoření 01 Leden 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PROTETIKA TRADE
Bojnická 10
82365
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 084 991 €
Zisk 6 122 €
Kapitál 3 579 941 €
Vlastní kapitál 469 038 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244462274
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,890,477
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,050,215
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,723,228
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 987,513
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,685,446
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,375
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 48,894
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 326,987
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 326,987
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 811,794
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 745,176
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 715,625
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 715,625
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 25,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,458
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 93
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 66,618
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,087
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 65,531
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,468
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 737
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 27,731
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,890,477
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 601,492
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 29,844
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,844
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 384
2. Ostatní fondy (427, 42X) 384
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 229,924
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 229,924
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 302,018
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 302,018
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,122
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,288,852
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,895,098
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,893,773
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,325
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 387,002
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 352,438
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 352,438
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,271
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,826
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,467
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,752
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,752
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 133
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 133
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,005,633
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,084,991
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,005,633
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,690
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,668
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 969,925
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 195,585
D. Služby (účtová skupina 51) 268,942
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 218,461
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 156,733
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,654
4. Sociální náklady (527, 528) 8,074
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 132,202
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 112,122
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 112,122
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 13,377
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 20,986
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,250
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 115,066
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 541,106
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,791
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,791
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,791
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 95,710
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 11,401
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 83,919
2. Ostatní náklady (562A) 83,919
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 383
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -90,919
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,147
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,025
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,025
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,122
Date of updating data: 29.12.2016
Date of updating data: 29.12.2016