Vytvořte fakturu

PROTETIKA TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROTETIKA TRADE
IČO 35703768
TIN 2020341202
DIČ SK2020341202
Datum vytvoření 01 Leden 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PROTETIKA TRADE
Bojnická 10
82365
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 009 140 €
Zisk 10 350 €
Kapitál 3 579 941 €
Vlastní kapitál 469 038 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244462274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,617,315
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,131,696
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,801,301
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 989,043
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,791,477
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,323
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 16,458
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 330,395
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 330,395
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 485,346
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 331,040
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 198,811
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 198,811
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 125,000
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,082
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 147
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 154,306
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,009
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 152,297
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 273
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 273
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,617,315
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 587,427
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 29,843
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,843
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 384
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 384
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 221,982
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 221,982
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 291,668
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 291,668
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,350
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,029,888
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,900,173
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 5,605
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 5,605
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,893,773
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 795
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 120,765
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,079
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,079
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,167
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,610
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,694
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,215
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,950
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,950
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,006,083
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,009,140
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,006,083
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,057
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 949,517
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 178,541
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 353,281
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 159,367
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 111,864
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 2,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,237
4. Sociální náklady (527, 528) 6,266
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 116,361
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 123,415
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 123,415
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,486
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,066
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,623
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 474,261
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,389
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,389
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,389
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,614
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 3,751
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 44,494
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 44,494
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 369
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,225
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,398
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,048
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,048
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,350
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35703768 TIN: 2020341202 DIČ: SK2020341202
 • Sídlo: PROTETIKA TRADE, Bojnická 10, 82365, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Daniel Poturnay predseda Wilsonova 1 Bratislava 811 07 13.07.2010
  Martin Vinarčík člen Zelená 874/17 Ivanka pri Dunaji 900 28 13.07.2010
  Vladimír Hrabinský člen Námestie hraničiarov 2 Bratislava 851 03 13.07.2010
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Daniel Poturnay - predseda Wilsonova 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.07.2010
   Martin Vinarčík - člen Zelená 874/17 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.07.2010
   Vladimír Hrabinský - člen Námestie hraničiarov 2 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 13.07.2010
   21.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Filipová - člen Banšelova 41 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2008
   Ing. Ivica Matelová - podpredseda Slatinská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.01.2008
   Ing. Ľubomír Pištek - predseda Papraďová 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.01.2008
   13.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Filipová - člen Banšelova 41 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.05.2008
   12.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Wenzlová Hlaváčikova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.10.2003
   31.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivica Matelová - podpredseda Slatinská 3 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.01.2008
   Ing. Ľubomír Pištek - predseda Papraďová 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 15.01.2008
   30.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Zdeňek Nouzovský - podpredseda Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.04.2005
   Ing. Mikuláš Válent - predseda Drotárska cesta 6167/96 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.1997
   13.04.2005Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Zdeňek Nouzovský - podpredseda Prešovská 57 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 01.04.2005
   12.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Papraďová 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.1997
   17.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Papraďová 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.01.1997
   Ing. Mikuláš Válent - predseda Drotárska cesta 6167/96 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 01.01.1997
   16.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Válent Mikuláš - predseda Osuského 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.01.1997
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1997
   12.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Wenzlová Hlaváčikova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.10.2003
   11.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Jozefa Bachletová Blagoevova 2 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.11.1999 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   10.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Válent Mikuláš - predseda Osuského 26 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 01.01.1997
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1997
   09.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Válent Mikuláš - predseda Osuského 26 Bratislava 851 03
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01
   18.09.2000Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 823 65
   Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Pištek - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01
   17.09.2000Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 830 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pištek Ľubomír - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01
   19.05.2000Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Jozefa Bachletová Blagoevova 2 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 09.11.1999 Skončenie funkcie: 01.10.2003
   18.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Jozefína Bachletová Blagoevova 2 Bratislava 851 04
   20.03.2000Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Jozefína Bachletová Blagoevova 2 Bratislava 851 04
   Ing. Pištek Ľubomír - podpredseda Trnavská 35 Pezinok 902 01
   Ing. Válent Mikuláš - predseda Osuského 26 Bratislava 851 03
   19.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pištek Ľubomír Trnavská 35 Pezinok 902 01
   MUDr. Šolty Marián - predseda Landauova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Válent Mikuláš - podpredseda Osuského 26 Bratislava 851 03
   27.11.1996Nové obchodné meno:
   PROTETIKA TRADE, a.s.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 830 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výkonu služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   faktoring a forfaiting /okrem súdneho vymáhania pohľadávok/
   prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pištek Ľubomír Trnavská 35 Pezinok 902 01
   MUDr. Šolty Marián - predseda Landauova 20 Bratislava 841 01
   Ing. Válent Mikuláš - podpredseda Osuského 26 Bratislava 851 03