Vytvořte fakturu

RF Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název RF Group
IČO 35703806
TIN 2020994712
DIČ SK2020994712
Datum vytvoření 25 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RF Group
Zámočnícka 8
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 119 873 €
Zisk -152 794 €
Kapitál 3 757 487 €
Vlastní kapitál 379 589 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.romanfecikgallery.sk
Telefon(y) +421254414346
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,747,925
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,528,667
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,528,667
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 765,377
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,530,819
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 63,889
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 168,582
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 219,130
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 66,529
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,429
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,429
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 50,100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 152,601
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,550
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 142,051
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 128
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 128
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,747,925
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 226,795
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 500,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -120,743
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 97,566
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -218,309
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -152,794
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,520,330
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,520,330
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,287
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,287
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,500,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,099
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 733
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,184
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 27
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 800
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 800
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 99,542
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 119,873
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,542
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 331
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 287,151
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,766
D. Služby (účtová skupina 51) 46,074
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,812
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,540
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,272
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,584
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 189,580
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 189,580
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,335
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -167,278
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,702
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,797
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15,797
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15,797
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 353
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,444
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -151,834
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -152,794
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016