Vytvořte fakturu

Jahn Development & Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název Jahn Development & Consulting
IČO 35703989
TIN 2020311832
DIČ SK2020311832
Datum vytvoření 29 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Jahn Development & Consulting
Leškova 9/A
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 499 256 €
Zisk 82 305 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911858084
Fax(y) 0240200019
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 538,821
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,196
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 557
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 557
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,639
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 529,256
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 526,135
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 435,311
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 435,311
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 87,500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,176
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 148
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,121
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,208
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,913
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,369
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,369
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 538,821
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -243,231
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -336,491
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 107,315
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -443,806
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,305
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 782,052
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,621
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,621
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 709,996
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 390,177
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,177
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 92,030
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 220,987
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,339
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,151
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,312
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,711
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,711
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 61,724
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 499,256
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 496,829
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 160
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,267
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 403,066
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,677
D. Služby (účtová skupina 51) 323,630
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 69,866
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,541
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,252
4. Sociální náklady (527, 528) 1,073
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 625
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 113
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 113
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,155
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,190
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,522
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,925
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,892
2. Ostatní náklady (562A) 10,892
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,033
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,925
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 83,265
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,305
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015