Vytvořte fakturu

KLIENT SERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KLIENT SERVIS
IČO 35704004
TIN 2020341213
DIČ SK2020341213
Datum vytvoření 29 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLIENT SERVIS
Na lánoch 4
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 115 818 €
Zisk -847 €
Kontaktní informace
webové stránky http://klientservis.sk/
Telefon(y) +421243641591
Mobile(y) +421911419949
Fax(y) 0243641591
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 69,834
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 30,788
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,788
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,740
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 28,048
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,114
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,774
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,704
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,574
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,259
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,259
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,315
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,766
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 757
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,009
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 932
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 932
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,834
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,554
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,098
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,098
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -847
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,280
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 73
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 73
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 10,936
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 44,772
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,924
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,924
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 436
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 245
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 692
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,375
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,499
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 114,881
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 115,818
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,525
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 85,356
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 937
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,093
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,478
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,744
D. Služby (účtová skupina 51) 57,346
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,610
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,189
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,882
4. Sociální náklady (527, 528) 539
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 538
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,317
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,317
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -284
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 344
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,725
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,313
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,359
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,053
2. Ostatní náklady (562A) 3,053
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,306
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,356
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -631
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 216
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 216
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -847
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015