Vytvořte fakturu

BEL - MIDITECH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.06.2016
Basic information
Obchodní název BEL - MIDITECH
IČO 35704241
TIN 2020311876
DIČ SK2020311876
Datum vytvoření 28 Listopad 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEL - MIDITECH
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Prodej a příjem 775 293 €
Zisk 467 047 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903046490
Date of updating data: 06.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 803,470
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,774
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,614
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,614
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,160
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,160
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 782,306
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,573
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,200
3. Výrobky (123) - /194/ 373
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 713,263
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 712,944
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 712,944
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 319
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 55,470
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,250
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 51,220
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 390
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 803,470
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 792,598
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 318,248
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 467,047
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,872
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,868
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,209
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,209
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,358
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,407
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,950
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -56
Date of updating data: 06.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 775,352
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 775,293
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,082
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 772,270
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -59
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,014
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 71,003
D. Služby (účtová skupina 51) 44,528
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 48,799
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 34,692
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,144
4. Sociální náklady (527, 528) 1,963
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 708
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,017
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,017
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 959
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 599,279
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 659,762
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 243
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 50
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 193
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -218
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 599,061
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 132,014
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 132,014
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 467,047
Date of updating data: 06.06.2016
Date of updating data: 06.06.2016