Vytvořte fakturu

Raben Logistics Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Obchodní název Raben Logistics Slovakia
IČO 35704390
TIN 2020311898
DIČ SK2020311898
Datum vytvoření 04 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Raben Logistics Slovakia
Diaľničná cesta 28
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 15 138 942 €
Zisk -243 330 €
Kontaktní informace
Email sales.sk@raben-group.com
Telefon(y) 0556740092, 0249110609, 0249110622
Fax(y) 0249110623
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,186,892
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,104,941
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 6,072
2. Software (013) - /073, 091A/ 6,072
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,098,869
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 639,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,029
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 450,064
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,776
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,043,894
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53,698
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,698
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 87,200
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 87,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,692,292
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,601,952
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 171,266
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,430,686
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,977
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,363
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 210,704
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,120
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 196,584
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 38,057
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,810
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 24,247
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,186,892
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 880,535
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 25,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,096,365
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,096,365
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -243,330
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,187,435
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 173,306
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7,278
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 166,028
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,709,608
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,166,640
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 580,789
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,585,851
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 124,454
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 78,945
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 98,003
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 91,566
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 304,521
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,729
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 238,792
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 118,922
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 61,644
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 57,278
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 14,999,888
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,138,942
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,999,888
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 55,235
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,819
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,359,201
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 533,376
D. Služby (účtová skupina 51) 11,527,579
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,849,788
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,067,805
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 692,743
4. Sociální náklady (527, 528) 89,240
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,654
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 201,526
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 201,526
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 17,876
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 39,712
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 168,690
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -220,259
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,938,933
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,472
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,207
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 6,092
2. Ostatní náklady (562A) 14,115
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 451
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,814
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,451
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -258,710
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -15,380
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 28,294
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -43,674
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -243,330
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016