Vytvořte fakturu

BISTRO Nejedlého - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název BISTRO Nejedlého
IČO 35704896
TIN 2021396553
DIČ SK2021396553
Datum vytvoření 12 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BISTRO Nejedlého
Nejedlého 4
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 121 338 €
Zisk -18 470 €
Kapitál 124 067 €
Vlastní kapitál -57 178 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264461310
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 70,420
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 70,420
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,403
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,570
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,488
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 93,990
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,019
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -87,520
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,470
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 193,009
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,135
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 191,624
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,125
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,655
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,450
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 161,394
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 121,338
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,893
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 54,256
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 1,938
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 751
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 136,363
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 22,089
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 32,992
C. Služby (účtová skupina 51) 14,427
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 51,404
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,898
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,615
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 938
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,025
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 48,579
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,485
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,485
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,485
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,510
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,470
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016