Vytvořte fakturu

PREFIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název PREFIS
IČO 35704977
TIN 2020227121
DIČ SK2020227121
Datum vytvoření 12 Prosinec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PREFIS
Metodova 7
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 607 493 €
Zisk 683 438 €
Kapitál 1 040 302 €
Vlastní kapitál 103 918 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.prefis.sk/
Telefon(y) +421255560344, +421255560050, +421255560047, +421255560048
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,543,607
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,520,273
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 209,232
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 201,782
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 201,782
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 971
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,479
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,311,041
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,348
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,302,693
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 23,310
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,310
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,543,607
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 787,356
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,864
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,864
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,780
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,780
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 61,614
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 61,614
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 683,438
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 668,451
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,125
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,120
12. Odložený daňový závazek (481A) 5
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 637,193
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 269,989
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269,989
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 136,946
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,669
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,258
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197,331
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 30,133
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,133
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 87,800
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 87,800
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,613,885
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,607,493
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,599,232
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,958
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,303
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,730,356
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,052
D. Služby (účtová skupina 51) 1,176,622
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 500,273
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 370,859
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 122,081
4. Sociální náklady (527, 528) 7,333
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 572
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,418
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,418
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,500
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,919
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 877,137
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,398,558
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,392
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 703
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 703
XII. Kurzové zisky (663) 5,689
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,202
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,357
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 845
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,190
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 881,327
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 197,889
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 199,166
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,277
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 683,438
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016