Vytvořte fakturu

Druhá strategická - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.08.2016
Basic information
Obchodní název Druhá strategická
IČO 35705027
TIN 2020969456
DIČ SK2020969456
Datum vytvoření 13 Prosinec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Druhá strategická
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 812 472 €
Zisk -317 599 €
Kapitál 50 053 001 €
Vlastní kapitál 26 314 291 €
Kontaktní informace
Email druha.strategicka@harvard.sk
Telefon(y) 0258246211, 0253415527, 0258246225
Mobile(y) +421903736911, +421903769115, 0918968795
Fax(y) 0253415527
Date of updating data: 04.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,634,685
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,981,684
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,643
2. Software (013) - /073, 091A/ 9,643
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 85,738
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,175
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 77,331
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,232
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 13,886,303
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,290,671
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 446,878
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 1,148,754
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,648,355
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 204
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 204
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 23,120
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 23,120
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,102,045
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,073,287
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,963
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,019
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 986,305
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 22,880,611
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,451
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,094,696
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 488,851
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 488,851
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,135
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,275
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32,860
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,646
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 329
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,439
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,878
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,634,685
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,468,602
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,941,180
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,941,180
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,874,853
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,386,002
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 488,851
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 865,232
2. Ostatní fondy (427, 42X) 865,232
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -13,484,718
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -13,501,315
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 16,597
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,410,346
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,410,346
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -317,599
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,400,151
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,413
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,360
12. Odložený daňový závazek (481A) 53
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,277
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,277
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,309,081
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,194,650
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,753
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,676
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,082,221
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 50,077
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,350
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,330
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,674
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 20,343
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,977
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,366
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,065,037
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 765,932
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 765,932
Date of updating data: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,113,356
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 812,472
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 512,385
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 47,933
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 252,154
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 980,718
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,647
D. Služby (účtová skupina 51) 417,118
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 419,995
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 305,247
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 13,176
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 97,362
4. Sociální náklady (527, 528) 4,210
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,995
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,729
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,729
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 12,541
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -42,876
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 107,569
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -168,246
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,620
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 671,999
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 600,971
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 469,030
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 131,941
XII. Kurzové zisky (663) 71,028
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 840,851
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -111,714
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 804,308
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 77
2. Ostatní náklady (562A) 804,231
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 147,698
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 559
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -168,852
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -337,098
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -19,499
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -22,379
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -317,599
Date of updating data: 04.08.2016
Date of updating data: 04.08.2016
 • IČO :35705027 TIN: 2020969456 DIČ: SK2020969456
 • Sídlo: Druhá strategická, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Šnegoň člen Lotyšská 10 Bratislava 821 06 29.06.2016
  Mgr. Juraj Široký, MBA predseda Strmý vŕšok 137 Bratislava 841 06 28.06.2013
  Ing. Adriana Matysová člen Partizánska 7 Svätý Jur 900 21 19.06.2014
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šnegoň - člen predstavenstva Lotyšská 10 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 29.06.2016
   05.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Matysová - člen Partizánska 7 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 19.06.2014
   23.07.2013Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Široký , MBA - predseda predstavenstva Strmý vŕšok 137 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 28.06.2013
   23.08.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   13.12.1996Nové obchodné meno:
   Druhá strategická, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo