Vytvořte fakturu

SEGUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SEGUM
IČO 35705221
TIN 2020264906
DIČ SK2020264906
Datum vytvoření 18 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEGUM
Viedenská cesta 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 665 625 €
Zisk 65 €
Kapitál 1 117 482 €
Vlastní kapitál 593 971 €
Kontaktní informace
Email info@segum.eu
Telefon(y) 0346513588, 0346285247
Fax(y) 0346513488
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,111,926
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 724,196
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 325
2. Software (013) - /073, 091A/ 325
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 723,871
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 90,343
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 469,397
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 153,713
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 10,418
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 381,670
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 227,130
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 155,990
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,650
3. Výrobky (123) - /194/ 36,323
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,167
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 797
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 797
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 797
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 115,314
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 115,314
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,314
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,429
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,420
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,009
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,060
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,689
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,371
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,111,926
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 594,036
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,793
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,793
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,369
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,369
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 536,809
2. Ostatní fondy (427, 42X) 536,809
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 65
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 517,890
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 115,875
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 104,310
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,565
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 237,714
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77,923
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,923
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,543
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,610
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,219
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 85,419
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,072
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,072
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 160,229
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,562,512
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,665,625
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 123,289
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,433,882
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 5,341
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,287
V. Aktivace (účtová skupina 62) 69,713
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,939
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,174
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,650,939
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 84,241
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 911,882
D. Služby (účtová skupina 51) 139,215
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 376,867
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 269,769
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 94,769
4. Sociální náklady (527, 528) 12,329
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,299
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 106,678
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 106,678
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,827
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 899
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,031
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,686
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 512,174
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 129
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,875
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,164
2. Ostatní náklady (562A) 5,164
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,666
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,045
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,740
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,946
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 65
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705221 TIN: 2020264906 DIČ: SK2020264906
 • Sídlo: SEGUM, Viedenská cesta 5, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Anton Chvála riaditeľ Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04 22.04.2009
  Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09 29.11.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Anton Chvála 9 959 € (20%) Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04
  Ing. Peter Chvála 19 916 € (40%) Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09
  Oľga Chválová 9 959 € (20%) Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.12.2013Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Nevská 8378/3 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06
   24.05.2012Nové obchodné meno:
   SEGUM s. r. o.
   23.05.2012Zrušené obchodné meno:
   SEGUM invest s.r.o.
   24.05.2011Nové predmety činnosti:
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   reklamné a marketingové služby
   fotografické služby
   22.04.2009Noví spoločníci:
   Oľga Chválová Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09
   Ing. Anton Chvála Bajkalská 12188/5A Bratislava-Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Bajkalská 12188/5A Bratislava- Nové Mesto 831 04
   Ing. Peter Chvála Jedľová 14932/29 Banská Bystrica - Podlavice 974 09 Vznik funkcie: 29.11.2004
   21.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topolova 1224/8 Senica 905 01
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory 831 07
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Topoľova 1224 Senica
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory Vznik funkcie: 29.11.2004
   16.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topolova 1224/8 Senica 905 01
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory 831 07
   15.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   08.12.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory Vznik funkcie: 29.11.2004
   07.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Halaj , PhD. 305 Korytárky
   28.10.2003Nové predmety činnosti:
   výroba čalúnených výrobkov.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   27.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   12.12.2001Nové obchodné meno:
   SEGUM invest s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Chvála Čierny chodník 10203/35 Bratislava - Vajnory
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Miroslav Halaj , PhD. 305 Korytárky
   11.12.2001Zrušené obchodné meno:
   S.G. INVEST s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   10.04.2001Nové sidlo:
   Viedenská cesta 5 Bratislava 851 01
   09.04.2001Zrušené sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 811 08
   06.07.1998Nové sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami /gumokokos/
   výroba a šitie matracov z čaluníckych materiálov
   výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
   Noví spoločníci:
   Oľga Chválová Topoľova 1224 Senica
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topoľová 1224 Senica
   30.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Anton Chvála Topoľová 1224 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Chvála - riaditeľ Topoľova 1224 Senica
   29.10.1997Zrušeny spoločníci:
   E. - L. MANAGERING, s.r.o IČO: 17 327 202 Gorkého 5 Bratislava
   SEGUM s.r.o IČO: 31 586 911 Železničná 355 Senica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Chvála Topoľova 1224 Senica
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   S.G. INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 5 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   E. - L. MANAGERING, s.r.o IČO: 17 327 202 Gorkého 5 Bratislava
   SEGUM s.r.o IČO: 31 586 911 Železničná 355 Senica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Chvála Topoľova 1224 Senica