Vytvořte fakturu

Slovenská plavba a prístavy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název Slovenská plavba a prístavy
IČO 35705671
TIN 2020249275
DIČ SK2020249275
Datum vytvoření 01 Leden 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenská plavba a prístavy
Horárska 12
81524
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 727 204 €
Zisk 4 390 817 €
Kapitál 87 780 217 €
Vlastní kapitál 77 901 317 €
Kontaktní informace
Email spap@spap.sk
Telefon(y) 0258271111
Fax(y) 0258271114
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 94,439,275
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 72,593,826
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 39,916
2. Software (013) - /073, 091A/ 22,698
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 16,586
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 632
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 50,361,438
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 387,333
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,680,294
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,970,673
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 74,782
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 87,856
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 160,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 22,192,472
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,534,361
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,877,155
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 18,780,956
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,017,820
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,152,672
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,150,151
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,521
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 16,939
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 16,939
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,939
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,055,498
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,670,641
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,511
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 302,493
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,340,637
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 300,494
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,084,363
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,792,711
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,115
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,778,596
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 827,629
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,918
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 318,625
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 506,086
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,439,275
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 85,763,226
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 64,906,935
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 64,906,935
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,375,863
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 2,375,863
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -3,885,074
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 1,359,839
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -5,244,913
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,974,685
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,974,685
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,390,817
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,022,624
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,974,569
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 78,077
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,884
12. Odložený daňový závazek (481A) 5,884,608
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,709,034
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 972,541
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,098
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 886,443
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 217,042
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 141,061
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 88,871
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 289,519
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 339,021
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 140,223
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 198,798
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 653,425
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 331,243
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 322,182
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 25,248,384
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,727,204
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,976,750
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,271,634
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 815,680
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 663,140
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,770,837
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,781,848
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,471,242
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 5,676
D. Služby (účtová skupina 51) 8,090,782
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,013,637
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,540,009
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 35,850
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,166,238
4. Sociální náklady (527, 528) 271,540
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 610,570
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,549,876
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,549,876
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 386,677
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 65,843
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 794,686
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,956,367
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,898,836
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 936,122
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 877,090
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 18,239
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 858,851
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 48,480
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 48,480
XII. Kurzové zisky (663) 10,469
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 83
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,557
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,635
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,922
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 914,565
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,870,932
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -1,519,885
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 547,209
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,067,094
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,390,817
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016