Vytvořte fakturu

UNIPLAST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.06.2016
Basic information
Obchodní název UNIPLAST
IČO 35705698
TIN 2020227099
DIČ SK2020227099
Datum vytvoření 01 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIPLAST
Vajnorská 140
83298
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 131 224 €
Zisk 329 258 €
Kapitál 5 394 621 €
Vlastní kapitál 1 985 166 €
Kontaktní informace
Email uniplast@uniplast.sk
webové stránky http://www.uniplast.sk
Telefon(y) +421244457775, +421244460957
Fax(y) 0244460956
Date of updating data: 02.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,340,594
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 983,379
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 983,379
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,807
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 860,330
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,225
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,017
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,347,647
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 400,511
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 137
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400,374
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,475,074
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,675,564
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,675,564
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 799,510
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 472,062
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,572
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 459,490
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,568
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,568
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,340,594
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,518,092
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 149,373
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 149,373
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,193
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,395
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,395
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 1,707,774
2. Ostatní fondy (427, 42X) 1,707,774
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 309,099
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 309,099
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 329,258
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,822,502
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,010
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,529
12. Odložený daňový závazek (481A) 9,481
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 483,349
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 330,717
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,717
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,218
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,248
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,179
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,987
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,740
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,740
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,326,403
Date of updating data: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 38,127,882
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,131,224
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 37,398,363
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 729,519
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,342
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,602,947
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 35,967,864
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 107,527
D. Služby (účtová skupina 51) 683,354
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 486,449
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 395,389
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 84,188
4. Sociální náklady (527, 528) 6,872
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 50,168
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 137,791
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 137,791
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169,794
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 528,277
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,369,137
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 67
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52,249
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 37,964
2. Ostatní náklady (562A) 37,964
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 214
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,071
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,182
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 476,095
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 146,837
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 147,176
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -339
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 329,258
Date of updating data: 02.06.2016
Date of updating data: 02.06.2016