Vytvořte fakturu

TIS PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.01.2016
Basic information
Obchodní název TIS PLUS
Stav Zničeno
IČO 35705752
TIN 2021480527
DIČ SK2021480527
Datum vytvoření 18 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIS PLUS
Drieňová 33
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 172 242 €
Zisk -26 789 €
Kapitál 235 554 €
Vlastní kapitál 57 416 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948177122, +421905605671
Date of updating data: 27.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 83,160
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 83,160
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,495
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,723
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 33,312
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,229
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 121,883
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,870
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 53,357
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,789
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 88,013
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 86,493
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,471
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 310
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 66,712
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,520
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 172,242
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 123,550
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -33
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 41,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,225
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 197,163
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,450
C. Služby (účtová skupina 51) 50,441
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 0
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,439
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,669
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 58,261
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 5,898
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,005
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,921
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,626
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 761
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 548
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 213
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -759
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,680
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,109
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,789
Date of updating data: 27.01.2016
Date of updating data: 27.01.2016
 • IČO :35705752 TIN: 2021480527 DIČ: SK2021480527
 • Sídlo: TIS PLUS, Drieňová 33, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2016Zrušené obchodné meno:
   TIS PLUS, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 33 Bratislava 821 01
   17.02.2010Nové sidlo:
   Drieňová 33 Bratislava 821 01
   18.12.1996Nové obchodné meno:
   TIS PLUS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným