Vytvořte fakturu

JAGA GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JAGA GROUP
IČO 35705779
TIN 2020265258
DIČ SK2020265258
Datum vytvoření 17 Prosinec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAGA GROUP
Imricha Karvaša 2
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 093 558 €
Zisk 436 006 €
Kapitál 2 048 742 €
Vlastní kapitál 569 297 €
Kontaktní informace
Email knihkupectvo@jaga.sk
webové stránky http://www.jaga.sk;http://www.svetknih.sk
Telefon(y) +421252925989, +421250200200
Mobile(y) +421903254121
Fax(y) 0250200210
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,196,606
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 138,661
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 138,660
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 211
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 138,449
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,010,718
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 263,519
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,235
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,188
3. Výrobky (123) - /194/ 226,258
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,838
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 185,859
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 3,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 181,205
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,654
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 996,149
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 729,770
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 729,770
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 111,506
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 154,873
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 565,191
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,051
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 557,140
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 47,227
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,353
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 38,874
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,196,606
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 444,405
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,635
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,635
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 764
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 436,006
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,465,438
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 18,283
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 3,086
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 3,086
6. Long-term advance payments received (475A) 6,826
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,160
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,211
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 424
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 424
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,438,685
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 153,340
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,340
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,268,950
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,533
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,803
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,059
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,046
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,046
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 286,763
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 116,937
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 169,826
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,820,170
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,093,558
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 49,810
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 413,105
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,320,548
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 300,883
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,212
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,553,092
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 39,546
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 376,028
D. Služby (účtová skupina 51) 1,862,402
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 183,652
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 127,407
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,500
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,784
4. Sociální náklady (527, 528) 6,961
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,936
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 52,366
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 52,366
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 11,269
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,893
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 540,466
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 806,370
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,708
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 36,558
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 36,558
XII. Kurzové zisky (663) 150
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,878
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 437
2. Ostatní náklady (562A) 437
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,303
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,138
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,830
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 567,296
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 131,290
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 135,035
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,745
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 436,006
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35705779 TIN: 2020265258 DIČ: SK2020265258
 • Sídlo: JAGA GROUP, Imricha Karvaša 2, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Prosinec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Halász Muránska 3738/4 Bratislava 841 10 19.12.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Halász 7 635 € (100%) Muránska 3738/4 Bratislava 841 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.07.2014Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   15.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Pavel Gavalier Lichardova 14 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Gavalier - riaditeľ Lichardova 14 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.12.2003
   04.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Polák Bukureštská 3179/1A Bratislava 811 04
   21.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jantoška Šoltésovej 5 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jantoška - riaditeľ Šoltésovej 5 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 19.12.2003
   14.01.2005Noví spoločníci:
   Tomáš Polák Bukureštská 3179/1A Bratislava 811 04
   19.12.2003Nové obchodné meno:
   JAGA GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Imricha Karvaša 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie kina
   nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky formou maloobchodu a veľkoobchodu
   nákup a predaj kníh formou maloobchodu a veľkoobchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Halász Muránska 3738/4 Bratislava 841 10
   Pavel Gavalier Lichardova 14 Bratislava 811 03
   Juraj Jantoška Šoltésovej 5 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Halász Muránska 3738/4 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 19.12.2003
   Pavel Gavalier - riaditeľ Lichardova 14 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 19.12.2003
   Juraj Jantoška - riaditeľ Šoltésovej 5 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 19.12.2003