Vytvořte fakturu

BioCompacT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BioCompacT
IČO 35706201
TIN 2020265148
DIČ SK2020265148
Datum vytvoření 09 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BioCompacT
Na piesku 6
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 714 463 €
Zisk 55 286 €
Kapitál 1 962 731 €
Vlastní kapitál 970 266 €
Kontaktní informace
Email biocompact@biocompact.sk
Telefon(y) 0243422373, 0243410667, 0243410668, 0243410669, 0243410670
Fax(y) 0243295202
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,486,437
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 399,037
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 399,037
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 78,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 308,477
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,903
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,084,500
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 37
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 37
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 106,161
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 81,189
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,189
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 24,972
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 977,639
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 914,417
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 914,417
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 57,987
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,235
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 663
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 663
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,900
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,900
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,486,437
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 783,030
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,192
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,192
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 719,913
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 719,913
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,286
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 702,278
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,832
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,559
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 903
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 8,370
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 36,923
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 511,845
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 365,641
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 365,641
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 15,867
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,995
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 25,879
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,331
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,555
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 577
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,616
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,616
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115,062
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,129
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,129
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,711,693
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,714,463
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,711,693
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,770
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,637,944
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,538
D. Služby (účtová skupina 51) 1,133,993
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 434,484
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 315,843
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 108,495
4. Sociální náklady (527, 528) 10,146
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,108
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 35,456
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 35,456
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -27,632
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,997
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,519
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 532,162
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,148
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,734
2. Ostatní náklady (562A) 5,734
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,407
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,142
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,377
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,091
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,091
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,286
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015