Vytvořte fakturu

SNOWPRO Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SNOWPRO Slovakia
IČO 35706643
TIN 2020264994
DIČ SK2020264994
Datum vytvoření 15 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SNOWPRO Slovakia
Senecká cesta 2/A
93101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 916 744 €
Zisk 97 514 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264360756
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 501,186
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 226,868
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 226,868
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 78,630
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 147,589
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 649
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,446
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 172,354
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 129,268
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,268
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,086
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 101,092
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,602
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 61,490
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 872
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 872
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 501,186
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 314,027
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 13,522
2. Ostatní fondy (427, 42X) 13,522
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 196,020
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196,020
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 97,514
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 187,159
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,536
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,536
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 148,731
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 78,756
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,756
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,680
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,304
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,991
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,835
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,835
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 19,057
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 916,744
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 607,803
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 305,301
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,640
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 782,441
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 110,796
D. Služby (účtová skupina 51) 129,383
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 511,883
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 251,488
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 150,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 91,142
4. Sociální náklady (527, 528) 19,253
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,647
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,421
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,421
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,311
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 134,303
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 672,925
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,844
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 140
2. Ostatní náklady (562A) 140
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 249
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,455
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,841
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 128,462
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 30,948
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 30,948
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 97,514
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015