Vytvořte fakturu

COOPEX RENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název COOPEX RENT
IČO 35706651
TIN 2020227154
DIČ SK2020227154
Datum vytvoření 15 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COOPEX RENT
Púchovská 14
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 829 486 €
Zisk 105 658 €
Kontaktní informace
Email milkova@coopexhold.sk
Telefon(y) 0262801231
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,963,695
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,903,603
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,833,990
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 851,677
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,982,313
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,069,613
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,960,000
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 103,613
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,058,246
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,140
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 10,140
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,979
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,979
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,979
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,039,127
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 899
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,038,228
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,846
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,846
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,963,695
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,492
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 169,290
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 169,290
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -231,469
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 252
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -231,721
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 105,658
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,883,787
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,709,399
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 4,708,823
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 4,708,823
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 576
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,174,388
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 180
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,170,668
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 467
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 84
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,989
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 36,416
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 36,416
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 838,756
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,829,486
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 814,063
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 990,730
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,693
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,322,841
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 149
D. Služby (účtová skupina 51) 10,591
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,960
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 360
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,198
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 298,197
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 298,197
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 990,730
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 191
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,825
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 506,645
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 803,323
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,525
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20,525
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 20,525
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 446,925
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 446,726
2. Ostatní náklady (562A) 446,726
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 199
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -426,400
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 80,245
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -25,413
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,891
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -28,304
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 105,658
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015