Vytvořte fakturu

SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY
IČO 35706660
TIN 2020264917
DIČ SK2020264917
Datum vytvoření 15 Leden 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY
Kremnička 2
97405
Banská Bystrica
Financial information
Prodej a příjem 4 299 276 €
Zisk 1 006 284 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0484162035, 0905544903, 0905688604, 0048
Fax(y) 0484163252
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,273,643
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,762,263
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 707,747
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 194,565
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 244,331
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 139,660
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 187,134
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 93,700
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 -151,643
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,054,516
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,811,730
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 6,057
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 236,729
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,494,100
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 528,749
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 423,559
3. Výrobky (123) - /194/ 73,838
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,352
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,110,405
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 6,055,205
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,055,205
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,595,802
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,595,802
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,712
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,416,290
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 259,144
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29,669
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 229,475
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,280
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 17,280
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,273,643
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,519,274
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 170,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 170,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 42,818
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,194
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 33,194
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 132,776
2. Ostatní fondy (427, 42X) 132,776
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 9,134,202
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 9,134,202
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,006,284
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 720,764
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 64,002
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 64,002
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 410,941
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 139,310
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,566
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,744
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,051
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 150,725
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 51,808
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,949
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,098
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 45,821
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,821
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 200,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 33,605
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 33,605
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,300,088
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,299,276
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 131,754
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,290,394
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,603,540
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 13,875
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 77,379
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182,334
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,973,489
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 121,456
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,117,399
D. Služby (účtová skupina 51) 772,283
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 780,351
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 559,482
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 12,720
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 187,016
4. Sociální náklady (527, 528) 21,133
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 23,221
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 175,290
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 175,290
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 55
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -41,667
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,101
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,325,787
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,028,425
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 810
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 127
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 127
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 63
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 63
XII. Kurzové zisky (663) 618
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,292
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 1,301
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,269
2. Ostatní náklady (562A) 1,269
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,679
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 19,043
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,482
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,299,305
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 293,021
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 293,021
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,006,284
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015