Vytvořte fakturu

Jungheinrich - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2016
Basic information
Obchodní název Jungheinrich
IČO 35706678
TIN 2020227198
DIČ SK2020227198
Datum vytvoření 16 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Jungheinrich
Diaľničná cesta 17
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 23 825 598 €
Zisk 973 267 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249205811, 0249205818
Fax(y) 0249205812
Date of updating data: 25.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,760,322
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,354,839
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 55,602
2. Software (013) - /073, 091A/ 55,602
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,299,237
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 839,315
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,535,094
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,894,053
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,821
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 22,554
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 5,400
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,388,703
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,181,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,790
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,165,319
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,179,223
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,156,875
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,577
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,101,298
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,428
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,920
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,371
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,557
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,814
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,780
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 14,553
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,227
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,760,322
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,616,822
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 497,909
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 497,909
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 51,009
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 51,009
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,094,637
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,094,637
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 973,267
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,086,473
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 117,043
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 17,561
12. Odložený daňový závazek (481A) 99,482
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 648,545
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,603,854
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,451,250
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,697,121
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 754,129
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,387,513
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 135,229
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 71,588
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 517,064
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,210
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 487,231
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 85,121
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 402,110
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 229,800
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 57,027
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 49,064
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,963
Date of updating data: 25.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,792,917
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,825,598
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,650,534
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,307,205
V. Aktivace (účtová skupina 62) 32,681
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 739,451
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95,727
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,523,402
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,516,223
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,204,487
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -68,031
D. Služby (účtová skupina 51) 3,995,223
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,418,191
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,672,337
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 117,045
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 558,915
4. Sociální náklady (527, 528) 69,894
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 192,013
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,735,735
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,748,261
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -12,526
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 404,141
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 45,779
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79,641
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,302,196
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,342,518
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 117
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 116
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,569
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 99,834
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 52,347
2. Ostatní náklady (562A) 47,487
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 444
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,291
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103,452
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,198,744
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 225,477
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 272,103
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -46,626
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 973,267
Date of updating data: 25.08.2016
Date of updating data: 25.08.2016