Vytvořte fakturu

FORCHEM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název FORCHEM
IČO 35707089
TIN 2020227297
DIČ SK2020227297
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORCHEM
Pri Vinohradoch 172
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 180 124 €
Zisk 716 €
Kapitál 555 574 €
Vlastní kapitál 124 605 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421317896075, +421317898600
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 403,143
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 67,680
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,431
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,916
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,346
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,669
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 3,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,249
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,249
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 163,593
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 160,340
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 150,598
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,598
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 3,722
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,523
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,497
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,253
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,231
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 171,870
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,560
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 169,310
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 403,143
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,555
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 116,868
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 122,092
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,224
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 716
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 278,588
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 651
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 651
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 277,937
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 98,256
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,256
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,612
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 919
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,150
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 180,124
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 166,669
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 11,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,555
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,783
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,640
D. Služby (účtová skupina 51) 25,787
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 24,673
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,941
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,732
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,516
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 84,310
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 84,310
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,857
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,341
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,242
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 423
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 423
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -423
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 918
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 202
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 202
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 716
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016