Vytvořte fakturu

PERFECTA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.01.2016
Basic information
Obchodní název PERFECTA
IČO 35707119
TIN 2020249924
DIČ SK2020249924
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERFECTA
Košická 37/4226
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 107 638 €
Zisk 18 053 €
Kapitál 106 057 €
Vlastní kapitál 77 582 €
Kontaktní informace
Email perfectasro@stonline.sk
Telefon(y) 0255641374, 0905443360
Date of updating data: 12.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 107,558
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,217
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) -154
2. Software (013) - /073, 091A/ -154
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,371
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,371
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,341
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,035
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 271
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 764
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 41,189
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,189
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,189
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,117
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16,121
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,996
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 107,558
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,445
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 678
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 678
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 59,075
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 59,075
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,053
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,113
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 274
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 274
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,839
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,163
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,163
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,405
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 896
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,670
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,705
Date of updating data: 12.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 106,677
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 107,638
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,281
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 105,397
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 960
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,963
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 755
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,449
D. Služby (účtová skupina 51) 19,096
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,224
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 22,592
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,909
4. Sociální náklady (527, 528) 723
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,924
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,924
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,515
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,675
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,378
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 25
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,595
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,542
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,542
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,053
Date of updating data: 12.01.2016
Date of updating data: 12.01.2016