Vytvořte fakturu

SIMATT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SIMATT
IČO 35707275
TIN 2020227341
DIČ SK2020227341
Datum vytvoření 13 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMATT
Plickova 11
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 977 343 €
Zisk 6 292 €
Kapitál 792 499 €
Vlastní kapitál 574 273 €
Kontaktní informace
Email simatt@simatt.sk
Telefon(y) 0244881164
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 846,352
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 446,148
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 446,148
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,916
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 378,990
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 47,242
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,714
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 52,273
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 97
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 918
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,258
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,389
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 10,389
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 252,102
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 247,392
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,392
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,461
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,249
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 79,950
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,166
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 78,784
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,490
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,490
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 846,352
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 560,165
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,280
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,501
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,501
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 535,092
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 540,606
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,514
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,292
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 286,187
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,106
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 118,701
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 164,798
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 152,747
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,747
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,107
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,003
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,189
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,752
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 582
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 582
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 975,167
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 977,343
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 962,094
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,073
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,176
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 966,353
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 769,839
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,500
D. Služby (účtová skupina 51) 113,545
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,101
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,284
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,454
4. Sociální náklady (527, 528) 2,363
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,601
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 22,293
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 22,293
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,850
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,624
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,990
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 73,283
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,701
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,053
2. Ostatní náklady (562A) 1,053
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 89
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,559
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,697
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,293
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015