Vytvořte fakturu

DKFB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DKFB
IČO 35707313
TIN 2020228067
DIČ SK2020228067
Datum vytvoření 23 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DKFB
Údernícka 14/A
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 478 174 €
Zisk -848 879 €
Kontaktní informace
Email dkfb@zoznam.sk
Telefon(y) 0252962993
Mobile(y) 0903655560
Fax(y) 0252962993
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 551,435
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,939
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,939
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,987
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ -48
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 521,496
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 444,200
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 417,671
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 417,671
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 10,546
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,583
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,400
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 77,296
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 66,412
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,884
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 551,435
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,814,840
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 123,486
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 24,032
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,032
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 -1,895
2. Ostatní fondy (427, 42X) -1,895
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,118,223
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,118,223
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -848,879
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,366,275
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 53,654
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 19,361
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 34,293
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,312,606
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,668
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,668
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,142,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 55,518
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,323
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,034
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 72,863
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,477,155
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,478,174
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,477,155
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,019
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,317,858
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,622
D. Služby (účtová skupina 51) 1,342,231
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 911,320
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 646,993
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 222,089
4. Sociální náklady (527, 528) 42,238
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,831
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,069
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,069
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,785
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -839,684
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,302
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,336
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 826
2. Ostatní náklady (562A) 826
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,510
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,235
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -847,919
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -848,879
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35707313 TIN: 2020228067 DIČ: SK2020228067
 • Sídlo: DKFB, Údernícka 14/A, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Leden 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gejza Füsi Znievska 24 Bratislava 851 06 01.11.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gejza Füsi 6 640 € (100%) Znievska 24 Bratislava 851 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.2011Nové sidlo:
   Údernícka 14/A Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Gejza Füsi Znievska 3146/24 Bratislava - Petržalka 851 06
   22.06.2011Zrušené sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Čechová Poľná cesta 1083/19 Dunajská Streda 929 01
   21.01.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
   04.06.2010Nové sidlo:
   Bottova 7 Bratislava 811 09
   03.06.2010Zrušené sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   14.02.2008Noví spoločníci:
   Ingrid Čechová Poľná cesta 1083/19 Dunajská Streda 929 01
   13.02.2008Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálova 12 Bratislava
   08.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Gejza Füsi Znievska 24 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.11.2007
   07.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   29.10.2001Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 08
   28.10.2001Zrušené sidlo:
   Molecova 2 Bratislava 841 04
   03.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prevádkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby hľadanie majetku zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   18.09.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby: ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavenej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákoníkom ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste ochrana majetku pri preprave ochrana prepravy majetku a osoby ochrana osoby zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní vereného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby vypracúvanie plánu ochrany poradenstvo týkajúce sa činností v prvom až deviatom bode
   prevádkovanie detektívnej služby: hľadanie osoby hľadanie majetku zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálova 12 Bratislava
   17.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting /mimosúdne vymáhanie pohľadávok/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   reklamná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   Denisa Borbélyová, rod. Pavlíková H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   08.04.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Beňo Bodrocká 32 Bratislava
   07.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 1989/15 Bratislava
   09.09.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Vaváček Saratovská 1989/15 Bratislava
   08.09.1998Zrušeny spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   08.12.1997Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   23.01.1997Nové obchodné meno:
   DKFB s.r.o.
   Nové sidlo:
   Molecova 2 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting /mimosúdne vymáhanie pohľadávok/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Borbély Hodálová 12 Bratislava 841 04
   Ing. Peter Krosbak Azovská 10 Bratislava 821 08